Whyworldhot.com Header Image

ไทย พร้อมใช้ พลังงานทดแทน ลด ?โลกร้อน? ตามมติ ?ไอพีซีซี?

ภายหลัง คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้แถลงรายงานฉบับที่ 3 ณ ศูนย์การประชุม สหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อบ่ายวันที่ 4 พ.ค.นี้ โดยเสนอทางเลือกด้านพลังงานให้ประเทศภาคี 189 ประเทศใช้เป็นมาตรการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ด้วยนโยบาย พลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียน และลดการใช พลังงานฟอสซิล หนุนการใช ้พลังงานสะอาด

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ประเทศไทย สามารถพิจารณาใช้ทางเลือกที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ตามแนวทางของ ไอพีซีซี ดังนี้ คือ 1.ทางเลือกในการลด ก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน โดยการลงทุนในภาคพลังงานจะมีส่วนสำคัญต่อปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้ภายในปี 2030 ซึ่งการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงานทำได้โดยการลงทุนด้าน พลังงานทดแทน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้พลังงานทางเลือก ที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลด ก๊าซเรือนกระจก ในอนาคต

?การใช้เทคโนโลยีเพื่อกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจก แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่น เช่น พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีการพูดกันว่าถือเป็นพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพในการลด ก๊าซเรือนกระจก แต่ยังมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง?

นายเกษมสันต์กล่าวพร้อมเสนอทางเลือกที่ 2 ในการลด ก๊าซเรือนกระจก ในภาคคมนาคมและขนส่ง ซึ่งสามารถลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ได้โดยใช ้เชื้อเพลิงชีวภาพ ให้เพิ่มขึ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ ระบบขนส่งมวลชน สาธารณะ ทางเลือกที่ 3 คือ ลด ก๊าซเรือนกระจก จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ทางเลือกที่ 4. คือลด ก๊าซเรือนกระจก ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ทางเลือกที่ 5 คือลด ก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตร

?คาดว่าภายในปี 2030 การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ในภาคเกษตรน่าจะทำได้โดยการดูดซับ ก๊าซเรือนกระจก ในดิน ซึ่ง ประเทศไทย ต้องจับตาเรื่อง การบุกรุก พื้นที่ป่า เพราะป่าสำคัญในการจะช่วยดูดซับก๊าซลงดิน? เลขาธิการ สผ.กล่าว

ทางเลือกที่ 6 ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้นั้น นายเกษมสันต์กล่าวว่าหากลดการ ตัดไม้ทำลายป่า ลงจะช่วยให้เกิดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ที่ลดลงได้ 50% ซึ่งการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาค ป่าไม้ ทำได้โดยเพิ่มโอกาสในการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้าน ป่าไม้ และทางเลือกที่ 7 ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ในภาคการจัดการของเสีย ซึ่งประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวังเรื่อง การเผาขยะ หรือ มลพิษ จากการ เผาไหม้ และการจัดการน้ำเสีย

นายเกษมสันต์ กล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอ สถานการณ์และ ผลกระทบ จากการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรการและนโยบายใน การลด การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศสมาชิกจะให้ความร่วมมือด้านวิชาการแก่กัน ซึ่งนโยบายของประเทศไทยก็อยู่ในหลักเดียวกับไอพีซีซีอยู่แล้ว

ด้านนางอารีย์ วัฒนา ทุมมาเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์มาตรการ สผ. กล่าวว่าที่ประชุมมีการพูดถึงการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ว่าประเทศสหรัฐมีการปล่อยมากที่สุด 33% และประเทศพัฒนาแล้วที่ถูกจับตามองให้ลดการปลดปล่อย ซึ่งที่ประชุมได้พยายามจะนำประเทศที่มีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก มากรองลงมาคือ จีน อินเดีย บราซิล เข้ามาอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนา แล้วที่จะต้องลดการปล่อยตามเป้าหมายด้วย สำหรับประเทศไทยการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อยู่ที่ 0.6% ถือว่าน้อยมาก และประเทศไทยมีแนวทางการใช้ พลังงานหมุนเวียน และ พลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับนโยบายของ ไอพีซีซี

ทั้งนี้นายราเชนทรา ปาจาอุรี (Rajendra Pachauri) ประธาน ไอพีซีซีได้กล่าวถึงแนวโน้มการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก แผนระยะสั้นและกลางใน การลด ปริมาณ การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ภายในปี ค.ศ.2030 และแผนระยะยาวใน การลด การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก หลังจากนั้น รวมทั้ง นโยบาย มาตรการและกลไกในการดำเนินงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อชะลอ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

พร้อมกันน ประธาน ไอพีซีซี ได้ให้ข้อมูลจากรายงานการศึกษาว่าปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ของทั้งโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษหน้า หากไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อชะลอ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ หรือมีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 25-90% ในปี ค.ศ.2030 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยในปีค.ศ.2000 และหากการพึ่งพา เชื้อเพลิงฟอสซิล ยังดำเนินต่อไปหลังปี ค.ศ.2030 มีการคาดว่าการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 40-110%

Credit : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000051193

6 Responses to “ไทย พร้อมใช้ พลังงานทดแทน ลด ?โลกร้อน? ตามมติ ?ไอพีซีซี?”

 1. คนหล่อ พูดว่า:

  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  ไง
  พี่พี่

 2. คนหล่อ พูดว่า:

  มาอีกแว้ว

 3. kitti พูดว่า:

  รับติดตั้ง ออกแบบ กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำ สามารถใช้งานได้จริง 081-1720182

 4. gunner18 พูดว่า:

  กังหันลมผลิตไฟฟ้า เท่าไหร่เหรอครับ ลองเสนอราคามาอะครับ

 5. Pancho พูดว่า:

  Okay I’m coinevcnd. Let’s put it to action.

 6. pinkly พูดว่า:

  Usually people play these games for fun or to release their tension and stress.
  The controls in Hostel: The Killing Floor
  is similar to a standard FPS: press the arrow or WASD keys
  to move around and attack or open doors by clicking the left mouse button. They
  also state that scenes from popular movies such as The
  Matrix and The Dark Knight are parodied in the game, which is more than likely to
  warrant snickers among any of the adults in the room.

Leave a Reply